O nás

Bratrstvo sv. Pia X. – Spiritualita, úkoly, organizace

Dříve, než se budeme zabývat spiritualitou a organizací Kněžského bratrstva sv. Pia X., musíme krátce pohlédnout ke kořenům, ze kterých vyrostla.
Po II. vatikánském koncilu nastala prudká liberalizace kněžských seminářů a katolických univerzit v Římě. Značná část kněží zapomínala na hlavní úkol katolického kněze-obětníka a omezovala kněžství na charitativní a sociální činnost. V této atmosféře požádalo několik bohoslovců tehdy již pensionovaného arcibiskupa Lefebvra o pomoc. Ten se jim snažil nejprve najít vhodný seminář, ale na radu Mons. Charriera se nakonec jejich výchovy ujal sám. K tomu povolal několik spolupracovníků. Bohoslovci navštěvovali nejprve univerzitu ve Freiburgu, bydleli však společně pod duchovním vedením Mons. Lefebvra. Mons. Lefebvre pak vypracoval stanovy kněžského sdružení světských kněží se společným životem, jehož úkolem je výchova a pastorace kněží, Kněžského bratrstva sv. Pia X., které bylo založeno na svátek Všech Svatých v roce 1970 zakládacím dekretem Mons. Charriera a v roce 1971 obdrželo kanonicky požadovaný pochvalný dekret Posvátné kongregace pro klérus od jejího prefekta kardinála Wrighta.

Spiritualita FSSPX

FSSPX. je kněžské sdružení se společným životem. Je založeno po příkladu misijních společenství, hlavně kongregace “Otců Sv. Ducha”, k níž Mons. Lefebvre patřil. FSSPX. nemá nějakou zvláštní spiritualitu. Kněží jsou zavázáni plnit kněžské povinnosti dané církevním právem, v duchu poslušnosti a chudoby, a tak následovat nejvyššího Kněze - Obětníka, našeho Pána Ježíše Krista. Hlavním centrem veškerého života všech členů FSSPX. musí být Mše sv., toto nekrvavé přinesení Kristovy oběti kříže. Mše sv. a katolický oltář musí být zdrojem posvěcování, pramenem veškeré činnosti, pilířem celého díla FSSPX. To platí jak pro kněze, kteří mešní oběť denně přinášejí, tak pro ostatní členy – bratry a oblátky, kteří se mešní oběti účastní a dle svých schopností přispívají k její důstojné oslavě. Mše sv. je zdrojem všech milostí a nejvýmluvnějším svědkem pravé víry. Vnitřní účast na mši sv. a zbožné chování při ní je nejúčinnějším prostředkem katolické misie. K sjednocování se s mešní obětí v průběhu dne slouží modlitba kněžských hodinek, z nichž se tři modlí všichni členové společně.
Mons. Lefebvre poručil FSSPX. pod ochranu Panny Marie, Matky všech kněží. Ve Fátimě Kněžské bratrstvo Panně Marii zasvětil. Panna Maria je ctěna denní společnou modlitbou sv. Růžence, důstojnou oslavou mariánských svátků a zdravou mariánskou úctou.

Úkoly FSSPX

Hlavním úkolem FSSPX. je péče o výchovu a posvěcování kněží a pomoc kněžím, kteří se věnují pastoraci. Pro kněžský život je směrodatná výchova v kněžském semináři, které je nutné věnovat maximální úsilí. V seminářích FSSPX. je šestileté studium. První rok, spirituální, je věnován poznávání zdravé katolické spirituality a výchově k návykům v duchovním životě. Bohoslovci se seznamují se stanovami a způsobem života našeho Kněžského bratrstva. Do Kněžského bratrstva vstupují Bohoslovci v druhém ročníku - 8. prosince, na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie.
Další dva roky studia probíhá výuka sedmi oborů scholastické filozofie a poslední tři roky se bohoslovci zabývají katolickou theologií. V průběhu celého studia probíhá formování osobnosti kněze pod vedením zkušených spirituálů. Bohoslovci se skrze udělování nižších a vyšších svěcení postupně přibližují k obětnímu oltáři, aby se pak při kněžském svěcení plně odevzdali do náruče nejvyššího Velekněze - Ježíše Krista a celý život mu věrně sloužili, byli druhým Kristem. Ale i kněze po ukončení studia je nutné dále formovat a vzdělávat. Obzvláště v současných těžkých podmínkách pastorace mohou kněží lehko ztratit z očí kněžský ideál. Proto FSSPX. pro tyto kněze pořádá kněžské exercicie, studijní týdny a kněžská setkání. Ty slouží k prohloubení duchovního života, k doplnění a aktualizaci vzdělání a k načerpání nových sil do další práce. FSSPX. také pomáhá starším, nemocným kněžím, kteří už nemohou zastat své úkoly. Důležité místo má také modlitba za nevěrné kněze a pomoc při jejich návratu k plnosti katolické víry.
Abychom měli dostatek kněžských a řeholních povolání, je nutné posvěcování celé společnosti. Při tomto pomáhá FSSPX. především zakládáním a podporou katolických škol, kde jsou děti a mládež vychovávány v souladu se zásadami katolické víry a morálky. Z řad takto vychované mládeže povstanou jistě mnohá povolání k duchovnímu životu a ostatní mají předpoklad založit příkladné katolické rodiny. Nesmíme zapomínat, že mládež je budoucností naší společnosti.
Dále organizuje FSSPX. exercicie pro věřící, prázdninové pobyty pro děti a mládež a pečuje o různé laické organizace. V pastoraci klade důraz na důstojné slavení liturgie a aktivní účast věřících při liturgii modlitbou, liturgickým zpěvem, pomocí při výzdobě kostelů a přípravou mimořádných liturgických slavností, například procesí o Božím Těle.
Kristus povolal všechny křesťany k misijní činnosti, každého dle jeho možností. FSSPX. následuje slova Kristova: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.” Dnes je opět velmi nutná misijní činnost v křesťanských zemích. Misijní duch musí být tedy vlastní každému knězi. Nikdy nesmí zapomenout, že v jeho okolí žije mnoho těch, které má za úkol vést k “prameni vody živé”, a to nejen modlitbou, ale i vhodnou kněžskou činností. Kněží FSSPX. mají takto působit nejen v katolických zemích, ale i v zemích pohanských, nebo odpadlých od pravé Církve herezí nebo schizmatem.

Organizace FSSPX

FSSPX. sestává z kněží, bratrů a oblátek. Kněží se při vstupu zavazují k poslušnosti, bratři skládají trojí soukromé sliby. Bratři FSSPX. se posvěcují prací a starají se o liturgické záležitosti pro společenství.
Oblátky vedou také činný život, jejich úloha je podobná jako bratrů, mohou vést i dívčí školy a gymnázia.
V čele FSSPX. stojí generální představený, volený generální kapitulou. Jemu pomáhají 2 volení asistenti, jmenovaný generální sekretář a generální ekonom. Generálnímu představenému jsou přímo podřízeny semináře a jednotlivé distrikty, nebo v zemích, kde je teprve jedno sídlo, autonomní domy. Distrikt řídí představený distriktu - superior, jemu podléhají prioři jednotlivých priorátů. Na priorátech žije společenství kněží a bratrů (kde je možno, také oblátek) řízené priorem. Při priorátech a kaplích působí i různé laické organizace. Na priorátech probíhá výuka katechismu a pro dospělé přednášky na různá témata, týkající se věrouky, praktických problémů současného života křesťanů a mnohá další. Srdcem veškerého dění je katolická liturgie, na které se každý podílí dle svého postavení a schopností.
Pro působení FSSPX. na mládež je důležité zakládání vlastních škol. Základní školy jsou zakládány při priorátech, gymnázia a univerzitní instituty mají v rámci distriktu samostatné postavení. FSSPX. vlastní také domovy důchodců a exerciční domy.
S FSSPX. úzce spolupracují Sestry sv. Pia X., založené matkou Marií Gabrielou, sestrou Mons. Lefebvra. Apoštolát podporují hlavně modlitbou, mohou vést nižší stupeň základních škol nebo vyučovat katechismus. V duchovní jednotě s FSSPX. žije více mužských a ženských komunit různých řádů a kongregací, například 6 ženských karmelů, mužské i ženské kláštery dominikánů, benediktini, kapucíni a další.
Spolupracujeme v různých zemích i s kněžími, kteří se na nás obrací, protože chtějí být věrni plnosti víry a vysluhovat v plnosti katolickou liturgii.

    zpět na úvodní stránku