Postoj FSSPX k účasti na mši sv.
sloužené v Novém mešním obřadu (NOM)

NOM
-   je ritus dvojznačný, vzhledem ke své dvojznačnosti představuje nebezpečí ztráty
    katolické víry o mši sv.;
-   v katolické Církvi platí, že v učení posun od jednoznačnosti k dvojznačnosti je špatný a
    nese s sebou podezření z odklonu od pravého učení.

FSSPX
-   nedoporučuje účastnit se mše sv. v novém mešním ritu;
-   nepovažuje v rámci plnění nedělní povinnosti účast na NOM za závaznou;
-   přesto může být z ohledu na lásku k bližnímu pasivní účast na NOM ze společenských
    nebo rodinných důvodů přiměřená;
-   neúčast na NOM však neruší povinnost světit neděli, včetně povinnosti účasti na mši sv.
    v jednoznačně katolickém ritu, je-li to dle morálně-teologických kritérií možné;
-   od člověka, který z přesvědčení odmítne účast na NOM, lze právem očekávat obětavost
    při snaze o pravidelnou účast na mši sv. v jednoznačně katolickém obřadu.

NOM
-   není jako takový jednoznačně heretický, proto nelze říci, že účast na mši sv. v novém
    mešním ritu je sama o sobě těžkým hříchem a jako taková pod těžkým hříchem zakázána;
-   nicméně pokud je NOM spojen se svatokrádežným zacházením s Nejsvětější Svátostí a
    jinými excesy, a věřící to může důvodně předpokládat, aktivní účast na něm těžce hříšná
    je;
-   toho, kdo si uvědomuje, co NOM je a co působí, lze při aktivní účasti i na důstojně
    slouženém NOM od hříchu těžko zcela omluvit.

FSSPX
-   účast na NOM věřícím pod těžkým hříchem nezakazuje;
-   tento postoj nezastával ani Msgr. Lefebvre, ani nikdo z jeho nástupců;
-   tomuto postoji vždy odpovídala a odpovídá praxe vysluhování svátostí v kaplích FSSPX,
    neboť nikdy nebyly upírány svátosti těm věřícím, kteří se NOM účastní, což by bylo v
    případě těžké hříšnosti účasti na NOM nutné.

< zpět na úvodní stránku