Novinky na těchto stránkách

POZOR! ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ MŠE SVATÉ V PRAZE

Počínaje nedělí 8. května 2022 se mše svaté budou opět konat na adrese:
Praha-Michle, Michelská 1/7, Domov Sue Ryder


  8.   5. - (MP3) P. Marada - Zelený čtvrtek, Boršov nad Vltavou, 14. 4. 2022

18.   4. - (MP3) P. Stritzko - Zelený čtvrtek, Brno, 14. 4. 2022

  9.   4. - Nový leták č. 186 / květen - červen

25.   3. - (MP3) P. Stritzko - Zvěstování bl. Panny Marie, Brno, 25. 3. 2022

25.   3. - (MP3) P. Stritzko - Sv. Josefa, Brno, 19. 3. 2022

11.   3. - (MP3) P. Stritzko - Kázání při svěcení kaple v Uherské Brodě 5. 3. 2022

18.   2. - (MP3) P. Stefan Frey FSSPX - Kázání superiora při vizitaci na Pstruží 13. 2. 2022

Modlitba za svatořečení J. E. arcibiskupa Marcela Lefebvra

Pane Ježíši, věčný veleknězi, ve své dobrotě jsi povolal svého věrného služebníka Marcela Lefebvra k biskupskému úřadu a udělil mu milost být neohroženým obhájcem oběti Mše svaté, katolického kněžství, Tvé svaté Církve a Apoštolského stolce, odvážným apoštolem Tvého království na zemi, ve víře horlivým služebníkem Tvé nejsvětější Matky a zářným příkladem lásky, pokory a všech ctností.
Proto Tě prosíme, uděl nám s ohledem na jeho zásluhy milosti, které si vyprošujeme, abychom jej pro jeho mocnou přímluvu spatřili jednoho dne povýšeného k úctě oltáře.
Amen.

Úvod

1. České země přináležejí v rámci Kněžského bratrstva sv. Pia X. k „Rakouskému“ distriktu, proto veškerý apoštolát konaný na našem území jménem FSSPX podléhá výlučně představenému tohoto distriktu, který má pravomoci na úrovni místního ordináře. Představený distriktu je podřízen přímo generálnímu představenému FSSPX. Biskupové FSSPX jsou pouze biskupy světícími a nemají z titulu svého svěcení žádnou jurisdikci.

2. Představeným našeho distriktu nebyla v Českých zemích žádná laická organizace pověřena FSSPX zastupovat a jménem FSSPX hovořit. Jedinými autentickými informačními orgány FSSPX v českém jazyce jsou tyto internetové stránky a Informační leták Kněžského bratrstva sv. Pia X. Odkazy na jiných internetových stránkách jsou námi nevyžádané.

3. Autorskými právy na všechny texty členů FSSPX disponuje vedení FSSPX, jediným uživatelem v ČR je kromě našeho děkanství Dědictví Svatováclavské.