Novinky na těchto stránkách


Internetové přenosy bohoslužeb17. 11. - Informace k účasti na mši svaté po dobu trvání restrikcí státu IV

  8. 11. - (MP3) Msgr. Bernard Fellay - Konsekrace kostela sv. Barbory na Pstruží, 12. 9. 2020

  3. 11. - Odpustky pro duše v očistci

23. 10. - Informace k účasti na mši svaté po dobu trvání restrikcí státu III

15. 10. - Informace k účasti na mši svaté po dobu trvání restrikcí státu II

13. 10. - Nový leták č. 177 / listopad - prosinec

12. 10. - Konsekrace kostela sv. Barbory a všech panen mučednic na Pstruží 12. 9. 2020

30.   9. - (MP3) P. Stritzko - Svátek svatého Václava v Brně, 28. 9. 2020

30.   9. - Přenesení ostatků Msgr. Marcela Lefebvra do krypty kostela v Econe 24. 9. 2020

  2.   9. - Zpráva o jednání brněnského děkana FSSPX s generálním sekretářem ČBK

Modlitba za svatořečení J. E. arcibiskupa Marcela Lefebvra

Pane Ježíši, věčný veleknězi, ve své dobrotě jsi povolal svého věrného služebníka Marcela Lefebvra k biskupskému úřadu a udělil mu milost být neohroženým obhájcem oběti Mše svaté, katolického kněžství, Tvé svaté Církve a Apoštolského stolce, odvážným apoštolem Tvého království na zemi, ve víře horlivým služebníkem Tvé nejsvětější Matky a zářným příkladem lásky, pokory a všech ctností.
Proto Tě prosíme, uděl nám s ohledem na jeho zásluhy milosti, které si vyprošujeme, abychom jej pro jeho mocnou přímluvu spatřili jednoho dne povýšeného k úctě oltáře.
Amen.

Úvod

1. České země přináležejí v rámci Kněžského bratrstva sv. Pia X. k „Rakouskému“ distriktu, proto veškerý apoštolát konaný na našem území jménem FSSPX podléhá výlučně představenému tohoto distriktu, který má pravomoci na úrovni místního ordináře. Představený distriktu je podřízen přímo generálnímu představenému FSSPX. Biskupové FSSPX jsou pouze biskupy světícími a nemají z titulu svého svěcení žádnou jurisdikci.

2. Představeným našeho distriktu nebyla v Českých zemích žádná laická organizace pověřena FSSPX zastupovat a jménem FSSPX hovořit. Jedinými autentickými informačními orgány FSSPX v českém jazyce jsou tyto internetové stránky a Informační leták Kněžského bratrstva sv. Pia X. Odkazy na jiných internetových stránkách jsou námi nevyžádané.

3. Autorskými právy na všechny texty členů FSSPX disponuje vedení FSSPX, jediným uživatelem v ČR je kromě našeho děkanství Dědictví Svatováclavské.