Novinky na těchto stránkách

PŘEHLEDOVÁ MAPA ČESKÉHO APOŠTOLÁTU

  9.   7. - Novokněžská mše sv. P. Máté Kopácsiho FSSPX v Brně 7. 7. 2024

  9.   7. - Primice P. Josefa Richtara v Brně 6. 7. 2024

  9.   7. - (MP3) P. Stritzko - Kázání na novokněžské mši sv. P. M. Kopácsiho, Brno, 7. 7. 2024

23.   6. - (MP3) P. Stritzko - Úcta k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, Boršov nad Vltavou, 16. 6. 2024

14.   6. - Nový leták č. 199 / červenec - srpen

13.   6. - (MP3) P. Stritzko - Raduj se a vesel všecko stvoření, Boršov nad Vltavou, 21. 4. 2024

  2. 10. - Představení sester bratrstva sv. Pia X.

Modlitba za svatořečení J. E. arcibiskupa Marcela Lefebvra

Pane Ježíši, věčný veleknězi, ve své dobrotě jsi povolal svého věrného služebníka Marcela Lefebvra k biskupskému úřadu a udělil mu milost být neohroženým obhájcem oběti Mše svaté, katolického kněžství, Tvé svaté Církve a Apoštolského stolce, odvážným apoštolem Tvého království na zemi, ve víře horlivým služebníkem Tvé nejsvětější Matky a zářným příkladem lásky, pokory a všech ctností.
Proto Tě prosíme, uděl nám s ohledem na jeho zásluhy milosti, které si vyprošujeme, abychom jej pro jeho mocnou přímluvu spatřili jednoho dne povýšeného k úctě oltáře.
Amen.

Úvod

1. České země přináležejí v rámci Kněžského bratrstva sv. Pia X. k „Rakouskému“ distriktu, proto veškerý apoštolát konaný na našem území jménem FSSPX podléhá výlučně představenému tohoto distriktu, který má pravomoci na úrovni místního ordináře. Představený distriktu je podřízen přímo generálnímu představenému FSSPX. Biskupové FSSPX jsou pouze biskupy světícími a nemají z titulu svého svěcení žádnou jurisdikci.

2. Představeným našeho distriktu nebyla v Českých zemích žádná laická organizace pověřena FSSPX zastupovat a jménem FSSPX hovořit. Jedinými autentickými informačními orgány FSSPX v českém jazyce jsou tyto internetové stránky a Informační leták Kněžského bratrstva sv. Pia X. Odkazy na jiných internetových stránkách jsou námi nevyžádané.

3. Autorskými právy na všechny texty členů FSSPX disponuje vedení FSSPX, jediným uživatelem v ČR je kromě našeho děkanství Dědictví Svatováclavské.