Novinky na těchto stránkách

19. 10. - Mše svatá v Kroměříži

29.   9. - (MP3) P. Čekavý - Sv. Michael Archanděl, 29. 9. v Brně

29.   9. - (MP3) P. Stritzko - Sv. Václav, 28. 9. v Brně

29.   9. - (MP3) P. Stritzko - Sv. Ludmila, 16. 9. v Praze

  4.   9. - (MP3) P. Stritzko - Kult Boží jako povinnost nebo jako služba věřícím, 26. 8. na Pstruží

  4.   9. - (MP3) P. Stritzko - Odpuštění jako projev Boží všemohoucnosti, 12. 8. v Jablonci nad Nisou

  4.   9. - Nový leták č. 164 / říjen - listopad

11.   7. - Oznámení
Jedenáctého července 2018 byl zvolen generálním představeným Kněžského bratrstva sv. Pia X. na funkční období 12 let nejdůstojnější pán Davide Pagliarani FSSPX. Současně byla zvolena prvním asistentem Jeho Excelence Msgr. Alfonso de Galarreta FSSPX a druhým asistentem vysoce důstojný pán Christian Bouchacourt FSSPX, oba rovněž na dvanáct let. Deo Gratias! Ve všech kaplích českého děkanství bude na poděkování po mši sv. nadcházející neděli zpíváno Te Deum nebo celá píseň Bože chválíme Tebe. Nedělní mše sv. bude obětována za nového generálního představeného, za Boží pomoc a ochranu.
S kněžským požehnáním
P. Tomáš Stritzko FSSPX, děkan

Modlitba za svatořečení J. E. arcibiskupa Marcela Lefebvra

Pane Ježíši, věčný veleknězi, ve své dobrotě jsi povolal svého věrného služebníka Marcela Lefebvra k biskupskému úřadu a udělil mu milost být neohroženým obhájcem oběti Mše svaté, katolického kněžství, Tvé svaté Církve a Apoštolského stolce, odvážným apoštolem Tvého království na zemi, ve víře horlivým služebníkem Tvé nejsvětější Matky a zářným příkladem lásky, pokory a všech ctností.
Proto Tě prosíme, uděl nám s ohledem na jeho zásluhy milosti, které si vyprošujeme, abychom jej pro jeho mocnou přímluvu spatřili jednoho dne povýšeného k úctě oltáře.
Amen.

Úvod

1. České země přináležejí v rámci Kněžského bratrstva sv. Pia X. k „Rakouskému“ distriktu, proto veškerý apoštolát konaný na našem území jménem FSSPX podléhá výlučně představenému tohoto distriktu, který má pravomoci na úrovni místního ordináře. Představený distriktu je podřízen přímo generálnímu představenému FSSPX. Biskupové FSSPX jsou pouze biskupy světícími a nemají z titulu svého svěcení žádnou jurisdikci.

2. Představeným našeho distriktu nebyla v Českých zemích žádná laická organizace pověřena FSSPX zastupovat a jménem FSSPX hovořit. Jedinými autentickými informačními orgány FSSPX v českém jazyce jsou tyto internetové stránky a Informační leták Kněžského bratrstva sv. Pia X. Odkazy na jiných internetových stránkách jsou námi nevyžádané.

3. Autorskými právy na všechny texty členů FSSPX disponuje vedení FSSPX, jediným uživatelem v ČR je kromě našeho priorátu Dědictví Svatováclavské.