Novinky na těchto stránkách

22. 11. - (MP3) P. Stritzko - Kázání o posledních nedělích církevního roku, Boršov n. Vlt., 21. 11. 2021

22. 11. - (MP3) P. Hakl - Ježíše Krista Krále - Královské nároky Ježíše Krista, Boršov n. Vlt., 31. 10. 2021

  1. 11. - Záznam ze mše svaté sloužené P. Zdeňkem Obdržálkem v Brně 11. 2. 2015, na svátek Zjevení Panny Marie v Lurdech

  1. 11. - (MP3) P. Stritzko - Posvátný růženec v duchovním boji, Boršov n. Vlt., 17. 10. 2021

11. 10. - Nový leták č. 183 / listopad - prosinec

Modlitba za svatořečení J. E. arcibiskupa Marcela Lefebvra

Pane Ježíši, věčný veleknězi, ve své dobrotě jsi povolal svého věrného služebníka Marcela Lefebvra k biskupskému úřadu a udělil mu milost být neohroženým obhájcem oběti Mše svaté, katolického kněžství, Tvé svaté Církve a Apoštolského stolce, odvážným apoštolem Tvého království na zemi, ve víře horlivým služebníkem Tvé nejsvětější Matky a zářným příkladem lásky, pokory a všech ctností.
Proto Tě prosíme, uděl nám s ohledem na jeho zásluhy milosti, které si vyprošujeme, abychom jej pro jeho mocnou přímluvu spatřili jednoho dne povýšeného k úctě oltáře.
Amen.

Úvod

1. České země přináležejí v rámci Kněžského bratrstva sv. Pia X. k „Rakouskému“ distriktu, proto veškerý apoštolát konaný na našem území jménem FSSPX podléhá výlučně představenému tohoto distriktu, který má pravomoci na úrovni místního ordináře. Představený distriktu je podřízen přímo generálnímu představenému FSSPX. Biskupové FSSPX jsou pouze biskupy světícími a nemají z titulu svého svěcení žádnou jurisdikci.

2. Představeným našeho distriktu nebyla v Českých zemích žádná laická organizace pověřena FSSPX zastupovat a jménem FSSPX hovořit. Jedinými autentickými informačními orgány FSSPX v českém jazyce jsou tyto internetové stránky a Informační leták Kněžského bratrstva sv. Pia X. Odkazy na jiných internetových stránkách jsou námi nevyžádané.

3. Autorskými právy na všechny texty členů FSSPX disponuje vedení FSSPX, jediným uživatelem v ČR je kromě našeho děkanství Dědictví Svatováclavské.